මංගල පෝරුවේ දී බැඳි තැල්ල බැංකුවේ

මංගල පෝරුවේ දී බැඳි තැල්ල බැංකුවේ

මෙය ආදර්ශමවත් සිද්ධියකි. මීට වසර කිහිපයකට පෙර සිදුවූ සත්‍ය සිදුවීමකි. මෙවන් යහපත් මිනිසුන් අපේ රටේ තවත් සිටී. මෙය නැරඹීමෙන් ඔබට එය වටහා ගත හැක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *