මහින්ද රාජපක්ෂ සමග පචවාහිනී වල නිරුවත හෙළි වුණා //බිමල් පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි

කොන්දක් තිබිය යුතුයි සාමජිකත්වය ගත්ත කියලා

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු කල්ලිය අගමැතිකම අරගෙන හත්පොලේ ගාගත්තා අගමැතිකම අරගෙන දවස් දෙකතුනකින් පොහොට්ටුවේ සාමාජිකත්වය ගත්තා දැන් බොහම අසරණ වෙලා දැන් කියනවා සාමාජිකත්වය ගත්තේ නැහැ කියලා තමන්ට කොන්දක් තිබිය යුතුයි සාමජිකත්වය ගත්ත කියලා ,අර මහින්ද රාජපක්ෂ සහ එයාගේ පච වාහිනී වල බලය නැති වෙලා ගියා එයාලගේ නිරුවත මේ රටේ ජනතාව දෑසින් දුටුවා ,අපි කියනවා රාජපක්ෂ සමග පුද්ගලික පච වාහිනී වලට වඩා මෙරට සමාජ මාධ්‍ය විකල්ප මාධ්‍ය බලවත් බව ඔප්පු කළා

පචවාහිනී

මේ රටේ පචවාහිනීවලට වඩා Social Media සහ මිනිස්සුන්ගේ හෘදසාක්ෂිය බලවත්

Posted by JVP Srilanka on Wednesday, December 19, 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *