අත්තනගලු ඔය අවට මහ ගංවතුර තත්වය තවදුරටත් අවධානයෙන් සිටින්න.-දිස්ත්‍රික් අපදා කළමනාකරණ ඒකකය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *