බැසිල් රාජපක්ෂ මුස්ලිම් ජනතාවගේ විශ්වාසය දිනාගත්තා

බැසිල් රාජපක්ෂ කියන්නේ සියලු ආගමිකයනට සමානව සලකන නායකයෙක් එතුමා පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමත් මුදල් අමාත්‍ය වරයා වීමත් රටේ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව ඉටු කිරීමක් එතුමා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් විශාල නායකයෙක් එතුමා ජාතිවාදය ආගම වාදය ප්‍රතික්ෂේප කල නායකයෙක් ඒ නිසා බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමග සමස්ත මුස්ලිම් ජනතාව පෙළගැසී සිටිනවා එතුමා වෙනුවෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත මුස්ලිම් ජනතාව සිටින බවත් වත්තල මාබෝල නගර සභාවේ විපක්ෂ නායක ඒ එච් එම් නව්ෂාඩ් මහතා කරයි එතුමා අදහස් පලකලේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කල උතසවයේදීය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *