ජනතාව දන්නවා බැසිල් කියන්නේ බොරු කියලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *