ගම්පහට ගංවතුර තර්ජනය ලංවෙයි!! පහත් බිම්වල ජනතාව වඩාත් සුපරීක්ෂා වෙන්න

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට ඊයේ රාත්‍රී සිට ඇදහැලෙන වර්ෂාව නිසා ප්‍රදේශයේ පහත් බිම් රැසක් ජලයෙන් යටවෙමින් ඇත අත්තනගලු ඔයේ දුනමලේ ජල මාපාංක යේ අඩි පහේ සීමාව ලංව ඇත මේ නිසා වේයන්ගොඩ ,අත්තනගල්ල ,තිහාරිය කහට ඕවිට ,බෝනෑගල ප්‍රදේශ සහ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පහත් බිම් මිනුවන්ගොඩ,කොටුගොඩ ,හීනටියන ,ජා ඇල ,සීදූව ප්‍රදේශවල පහත්බිම් රැසක ජාල මට්ටම් ඉහල යමින් ඇත මේ නිසා අදාල ප්‍රදේශවල ජනතාව අවධ්නයෙන් සිටිය යුතුය පවතින වර්ෂාව තව දුරටත් ලැබුනහොත් ගම්පහ ප්‍රදේශ රැසක් ජලයෙන් යටවීමේ අවධ්නමක් මතුව ඇත අත්තනගලු ඔයට අමතරව ඩී ඇල ඔය ,ඌරුවල් ඔය ,දඩුගම් ඔය සහ ජා ඇල ඔය පවතින වර්ෂාවත් සමග ජල මට්ටම් ඉහල ගොස් ඇත

වේයන්ගොඩ තල්ගස් මොටේ ගම්මානය ජලයෙන් යටවීම නිසා ප්‍රදේශයේ පවුල් සියයක් පමණ ආපදාවට ලක්ව ඇත ඩී ඇල් ඔයෙහි ජාල මට්ටම ඉහල යාම හේතුවෙනි අධිවේගී මාර්ගය සෑදීමේදී ජල මාර්ග අවහිර වීම නිසා මෙම තත්වයට පත්ව ඇත මේ වනවිටත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට දැඩි වර්ෂාවක් පතිත වන නිසා ජනතාව වඩාත් සුපරීක්ෂා වෙන් සිටිය යුතු බව සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *