යුධ හමුදාව ගිං ගංගාව හරහා ඇති පාලම අසල කසළ ඉවත් කිරීම

අගලිය මුල් කඩ පාලම පවිත්‍ර කිරිම

ගාල්ල ගිං ගංගාව හරහා ඇති පාලම අසල කසළ රැදෙන නිසා මහා විනාශයක් ඇතිවේ.ගාල්ල ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය හා හමුදාව  යොදවා  කසළ ඉවත් කරනන්ට පියවරගෙන ඇත.මේ අප විරුවෝ සිදුකළ ශ්‍රමදානයයි.අගලිය මුල් කඩ පාලම පවිත්‍ර කිරිම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *