නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කරන්න සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය

නීති පති දෙපාර්තමේන්තුවේ පුද්ගලික ආරක්ෂක අංශයේ සේවය කල නිලධාරිනියකව පසුගියදා කොරෝනා ආසාධිත වීම නිසා තාවකාලිකව නීති පති දෙපාර්ත මෙන්තුවේ කටයුතු නවතන ලදී පසු නීතිපති වරයාගේ ඉල්ලීම අනුව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ වලට අනුකූලව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයාගේ අනුමැතිය ලැබී ඇති බව නීතිපති දෙපාර්ත මේන්තුව සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *