හදිසි ගිණි ගැනීමකින් කෑගල්ල වෙළද සංකීරණයේ ඉහළ මහල විනාශ වෙයි

කෑගල්ල නගර මධ්‍යයේ පිහිටි වෙළද සංකීර්ණයේ අද සවස ඇතිවූ ගිනිගැනීම නිසා එම වෙළද සංකීර්ණයේ ඉහල මහලෙහි පිහිටි වෙළදසැල් රැසක් විනාශයට පත්ව ඇත ඉහල මහලේ වෙළද සලක් තුල ඇතිවූ ගිණි ගැනීම පැතිරයාම නිසා එම මහලේ අනෙකුත් වෙළද සල් වෙත පැතිරී ගොස් ඇත ගින්න නිවීම සදහා කෑගල්ල නාග සභාව සහ යුධ හමුදාවේ ගිනි නිවීමේ රථ යොදවමින් ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කලද ගින්න පැතිර යාම සිදුවන ලදී අද සවස් කාලය වෙන තුරුත් වෙළද සංකීර්ණයේ ඉහල මහල තුල ගිනිදැල් මතුවෙමින් තිබිණි ගින්න මැඩලීම සදහා අවට ගිණි නිවීමේ එකක කැදවා ඇති අතර ගින්න පැතිරීම නවතා ඇති බව සදහන් ගින්න හටගත් ආකාරය සහ සිදුවූ අලාභය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ විමර්ශනයක් ක්‍රියාත්මකයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *