අද රාත්‍රී ගුවනින් විෂබීජ නාශක දමන කථාව බොරුවක් // ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

අද රාත්‍රියේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් ගුවනින් විෂබීජ නාශක දියරයක් ගුවනින් ඉසින බවට සමාජ මධ්‍යයේ පැතිර යන ප්‍රචාරයේ කිසිම සත්‍ය තාවයක් නොමැති බව ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වරයා සදහන් කරයි එවැනි තීරණයක් මෙතෙක් ගෙන නොමැති බවත් සමාජ මාධ්‍ය පුවත නිසා ජනතාව කලබල විය යුතු නැති බවත් ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වරයා වැඩි දුරටත් සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *