රට දෙවනත් කරන “කේලමා” අප වෙබ් අඩවියෙන්ම පමණයි

දේශපලාඥයින්ගේ ඇත්ත ඇතුලාන්තය

රටක් දෙවනත් කරන කේලමා  නම් වු නවතම විශේෂාංගය අද සිට එනම් 03 දා සිට බලාපොරොත්තුවන්ත. ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියකින් හදුන්වා දෙනු ලබන නවතම විශේෂාගයකි.ඕපා දූපය නැතහොත් ජනතාවට සිල් මැති ඇමතිවරු ඩීල් දමන ආකාරය ජනතාවට කියන්නට වගකිව යුතු සමාජඡාලයක් වශයෙන් අප එය ලංකාවේ පුථම වතාවට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියකින් ඉදිරිපත් කරයි.

දකුණ සීතල කරන දේශපාලන මැති ඇමතිවරුන්ගේ රස කතා, ඌන් මුන් කියන කතා, රහස් කතා, විකට කතා, කැපිලි කතා, සූර් කතා, මනාප කතා, ජන්ද කතා, පළාත් සභා කතා, මහ නගර සභා පළාත් පාලන අයතන පුංචි ආණ්ඩුවේ කතා, ලව් කතා, දුක හිතෙන කතා,හැඩෙන කතා. ගොටු කතා, පන්දම් කතා, පිදෙනි කතා, කැපිලි කතා ආදි විවිධ අංශ ඹස්සේ දිග හැරෙන දේශපාලන හෑල්ල නැතහොත් කේලම  දේශපලාඥයින්ගේ ඇත්ත ඇතුලාන්තය පිළිබඳව ජනතාවට කියන සමාජ විද්‍යාමක දේශපාලන වෙබ් සමාජ ඡාලා කොලමකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *