අද සිට ත්‍රීවීල් ගමන් සඳහා බිල්පතක් අනිවාර්යයි.

නිකුත් නොකොළොත් දඩ

මාර්ග ආරක්ෂාව පිලිබඳ ජාතික සභාව විසින් පනවන ලද ත්‍රීවීල් රථ ගමන් සඳහා බිල්පතක් අනිවාර්ය කිරීමේ නීතිය අද දින සිට බලාත්මක වී තිබෙනවා මේ අනුව සෑම ත්‍රීරෝද රථ ගමනක් සඳහාම මගීන්ට බිල් පතක් ලබා නොදෙන ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන්ට දඩ පතක් නිකුත් කිරීමේ හැකියාව අද දින සිට පොලිසියට ලැබෙනවා.

මෙසේ බිල්පතක් නිකුත් නොකරන රියදුරන් පිළිබඳව 0112 696890 දුරකථන අංකයට දැනුම් දෙන ලෙස මාර්ග ආරක්ෂාව පිලිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපති සිසිර කෝදාගොඩ මහතා ඉල්ලීමක් කරනවා.මේ සඳහා ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන්ගේ එතරම් මනාපයක් නොදක්වන බවයි එම රියදුරන් හා සාකච්චා කිරීමේදී LANKA ABC NEWS වෙත අනාවරණය වුයේ.කෙසේ වෙතත් මෙය මගී ජනතාවගේ පැත්තෙන් බලන විට මෙය ඉතා හොඳ පියවරක් බව සඳහන් කල් යුතුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *