විගණන පනතේ ප්‍රමාදය පිළිබඳව විගණකාධිපති හා කථානායකවරයා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *