ඉන්ධන නිකුත් කිරීමට විශේෂ චක්‍රලේකනයක්

අනවශ්‍ය තෙල් තොග සගවා ගැනීමක් නිසා

අද සිට ඉන්ධන නිකුත් කිරීම රථ වාහන වලට පමණක් ලබාදෙන ලෙස දන්වමින් ඛණිජ තෙල් අමාත්‍යංශය මගින් සියලුම ඉන්ධන හල් වෙත විශේෂ චක්‍රලේකනයක් නිකුත් කර ඇත පසුගිය දින කිහිපය පුරා ඉන්ධන ලබාගැනීම සදහා වාහන වලට වඩා මිනිස් පෝලිම් දක්නට ලැබුණි. මෙලෙස එක් රැස් කරන ඉන්ධන වැඩි මිළට අලවි කිරීම සහ අනවශ්‍ය තෙල් තොග සගවා ගැනීමක් නිසා චක්‍රලේකනයක් නිකුත් කිරීමට හේතු වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *