තෙල්ගමු ඔයේ අතුරුදන් පිරිස සොයා මෙහෙයුම්

අතුරුදන් පිරිසෙන්  කාන්තාවකගේ සිරුරක් හමුවී ඇත

තෙල්ගමුව ඔයේ අතුරුදන් පිරිස සොයා මෙහෙයුම් අද දහවල් 1pm පමණ පිරිසක් ලග්ගල තෙල්ගමුව ඔයේ දියනෑමට ගිය අවස්ථාවේ සැඩ පහරකට හසුවීමෙන් දස දෙනෙකු අතුරුදන්ව ඇති බවට වාර්තා වී ඇත. මේ වන විට අතුරුදන් පිරිස සොයා නාවික සහ යුධ හමුදාව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ විශේෂ කණ්ඩායම් දෙකක් යොදවා ඇති බවට වාර්තා වී ඇත. අතුරුදන් පිරිසෙන් එක් කාන්තාවකගේ සිරුරක් හමුවී ඇත.අතුරුදන් පිරිස සෙවීම සදහා ප්‍රදේශවාසීන්ගේ අදාල මෙහෙයුම් සදහා ලැබී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *