පාතාලය හිස ඔසවලා-එ්ක ත්‍රස්තවාදයටත් වඩා භයානකයි—හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ

පාතාලය හිස ඔසවලා-එ්ක ත්‍රස්තවාදයටත් වඩා භයානකයි—හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
වර්තමානය වන විට පාතාලය හිස ඔසවා ඇති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

එය ත්‍රස්තවාදයටත් වඩා භයානක තත්ත්වයට පත්ව ඇති බව හිටපු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

තංගල්ල ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානය පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *