වරායේ වැඩ ලබන මාසේ පටන් ගන්නවා-හම්බන්තොට ඉඩම් ටිකත් චීනයට දෙනවා-අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *