වේවැල්දෙණියේ අඹුසැමි යුවලකට තියුණු අයුධ ප‍්‍රහාරකින් බරපළයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *