විමල් ඔබ සහ පක්ෂය හරිපාරට ආයුතුයි

රනිල් විමල් හවුල යථාර්තයක් බවට පත්වනු නිසැක බව

විමල් වීරවංශ මහරජ ගැමුණු ලග සිටිය දත්ත ආචාර්ය වරයා මෙන් කටයුතු කරනවා. මේ ව්‍යවස්ථා දායක සභාවෙන් අයින් වෙලා දැන් තැන් තැන් වල කෑ ගසා පලක් නොමැති බවත් හැකිනම් 31 වෙනිදාට පෙර නැවත ව්‍යවස්ථා දායක සභාවෙ සාමාජිකත්වය ලබාගෙන ජාතියේ යුතුකම ඉටු කරන්න

ජා.නි .පෙ ජාතික ජාතික සංවිධායක පියසිරි විජේනායක අද ගම්පහදී මාධ්‍ය මගින් ඉල්ලා සිටින ලදී.එසේ නොමැතිනම් රනිල් විමල් හවුල යථාර්තයක් බවට පත්වනු නිසැක බවද ප්‍රකාශ කරන ලදී..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *