ගිංගඟ දෙපස ඇති උණ ගස් ඉවත් කර  කුඹුක් පැල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *