දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරි උමගේ” වැඩ ඇරඹේ

දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරි උමගේ” වැඩ ඇරඹේ

කිලෝ මීටර් 28කින් යුත් දකුණු ආසියාවේ දිගම “වාරි උමගේ” ඉදිකිරීම් අද (05) අනුරාධපුර, පලු‍ගස්වැව දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතින් ආරම්භ විය.
වැව් පන්දහසක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ “වාරි සෞභාග්‍යයා” වැඩසටහනට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක උතුරු මැද පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රථම අදියර යටතේ උමග ඉදි කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *