ලොතරැයි ඉතිහාසයේ දැවැන්ත ජයමල්ල ලක්ෂ 1400 ක මුදල රත්නපුරේ ගොඩකවෙළට

කාලයක සිට එකතූ වී ඉදිරියට පැමිණිි ජයමල්ල ( රුපියල් 14,50,29,213) වාසනාවේ තරමට වාසනාවන්ත හිමිකරුවකූට ලැබී ඇති බව ලෝ දහම මින් පසක් කරයි

ඉකූත් 27 වෙනිදා දිණුම් අදින ලද —කෝටිපති කප්රුක˜ ජයමල්ල හිමි ලොතරැයි පත සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි නියෝජිත ආර් පී සෝමා ප්‍රියන්ති මහත්මිය විසින් අලෙවි කර ඇති අතර මෙය රත්නපුරේ ගොඩකවෙල ප්‍රදේශයේ අයෙකූ දිනා ගෙන ඇති බව ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරුම මහතා කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *