හිටපු පොලිස්පති පුජිත ජයසුන්දර CIDමගින් අත්අඩංගුවට

අනිවාර්ය නිවාඩු යවා සිටින හිටපු පොලිස්පති පුජිත ජයසුන්දර මහතා පොලිස් පති දූරය දරන සමයේ පොලිස් මුලස්ථානයේ සෑම දිනකම සිදුකරන භාවනා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. එම භාවනා වැඩසටහන සදහා පොලිස් මුලස්ථානයේ විදුළි සෝපානයේ සේවය කරන පුද්ගලයා සම්බන්ධ නොවීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට බන තර්ජනය කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් එම කාල සීමාව තුල සමාජ මධයේ පලවන ලදී.

ඒ සම්බන්ධ cctv දර්ශනද මාධ්‍ය මගින් ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී මේ සම්බන්ධයෙන් ජුජිත ජයසුන්දර මහතා අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමෙන් අනතුරුව පරීක්ෂණයක් සිදුකරන ලදී ඒ අනුව අනිවාර්ය නිවාඩු යව සිටින හිටපු පොලිස්පති පුජිත ජයසුන්දර මහතා අද දින අපරාධ පරීක්ෂන් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *