තිලංගට ක්‍රිකට් පරිපාලනයට සම්බන්ධ වීමේ තහනමක්

තාවකාලික තහනමක් පැනවීමට ක්‍රීඩා අමත්‍යවරයා ක්‍රියා කර ඇත

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හිටපු සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතාට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කිසිදු තනතුරක් දැරීමට නොහැකිවන පරිදි තාවකාලික තහනමක් පැනවීමට ක්‍රීඩා අමත්‍යවරයා ක්‍රියා කර ඇත ඒ අනුව තිලංග සුමතිපාල මහතාට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කටයුතු සදහා කිසිදු ආකාරයකින් හෝ මැදිහත් වීමට නොහැක.

පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජය කතානායක වශයෙන් පසුගිය කාලයේ කටයුතු කල තිලංග වර්තමානයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරනු ලබයි මේර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තනතුරු රැසකට හිමිකම් කියන තිලංග සුමතිපාල මහතා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වැටීම් නැගිටීම් යන දෙකටම දායක වන ලද පාලකයෙකි පසුගිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අදුරුතම යුගයේ පාලකයා වුයේ තිලංග සුමතිපාල මහතය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *