බැදුම්කරයේ අසත්‍ය සාක්ෂි දුන් රවිට CID යේ පෙනී සිටින ලෙස අදිකරණ නියෝගයක්

බැදුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කිරීමෙන් පසු

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ උප සභාපති විදුළි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායක මහතා වෙත බැදුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය සාක්ෂි ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සති දෙකක් ඇතුලත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පෙනී සිටින ලෙස අධිකරණයෙන් නියෝග කර ඇත.

බැදුම්කර සිද්ධිය වන අවස්ථාවේ රවී කරුණානායක මහතා මුදල් අමාත්‍ය දූරය හොබවන ලදී එම කාලසීමාවේදී මහා බැංකු බැදුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කිරීමෙන් පසු අදාල සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සදහා ජනාධිපතිවරයා විසින් කොමිසමක් පත්කරන ලදී.

එම කොමිසම හමුවේ බැදුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විවිධ නිලධාරීන් දේශපාලකයන් ගෙන්වා සාක්ෂි විමසන ලදී .ඒඅනුව අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා කොමිසම හමුවේදී සාක්ෂි ලබා දෙන ලදී පසුව කොමිසම අමාත්‍ය රවී කරුණාන නායක මහතා ලබාදුන් සාක්ෂි සොයාබැලීමේදී එම සාක්ෂි අසත්‍ය සාක්ෂි බවට තහවරු වන ලදී

ජනධිපති තුමන් විසින් බැදුම්කර කොමිසමේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක නොවීම සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් ගෙන්වා කරුණු විමසන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *