වතුරුගම , කූරුවමුල්ල මහ විදුහලෙහි විදුහල්පතිනීය වහාම අපිට ඹිනෑ–මව් පියන් උද්ඝෝෂණයක

වතුරුගම , කූරුවමුල්ල මහ විදුහලෙහි විදුහල්පතිනීය වහාම අපිට ඹිනෑ–මව් පියන් උද්ඝෝෂණයක

ගම්පහ අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් වතුරුගම , කූරුවමුල්ල මහ විදුහලෙහි විදුහල්පතිනී ආර්.සී.උදේශිකා මහත්මියගේ ස්ථාන මාරුව අවලංගු කොට යළිත් එම විදුහලටම ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා මව් පියන් පිරිසක්, ගම්පහ අධ්‍යාපන කාර්යාලය ඉදිරිපිට ඊයේ (1) උද්ඝෝෂණයක නිරත වූහ.

පළමු ශේණියෙහි සිට උසස් පෙළ දක්වා පන්ති පැවැත්වෙන මෙම විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය උඩුගහවල්පොල විදුහලට මාරු කොට ඇති බැවින් යළිත් එය අවලංගු කර දෙන ඔව්හු ඉල්ලා සිටියහ.

මේ පිළිබඳව ගම්පහ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයෙන් කළ විමසුමේදී එහි ප්‍රකාශිකාවක් පවසා සිටියේ , එම විදුහල්පතිනිය සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වෙන පරීක්ෂණයක් නිමවනතුරු තාවකාලිකව උඩුගහවල්පොල විදුහලට අනුයුක්ත කොට ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *