මාස හයක පමණ කාලයක සිට පවුල් හාරසීයකට කිරිල්ලවල පරකන්දෙනිය ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ජලය නැහැ

මාස හයක පමණ කාලයක සිට පවුල් හාරසීයකට කිරිල්ලවල පරකන්දෙනිය ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ජලය නැහැ

කිරිල්ලවල කොකිස් කඩේ හන්දිය පරකන්දෙනිය ප්‍රදේශයේ පානිය ජලය නොමැතිකම හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් මහනුවර කොළඹ මාර්ගයට පැමිණ විරෝධතාවක නියැලුනා

මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාව ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියක් යටතේ පානීය ලබාගත් අතර ඒ සඳහා ජලය සපයා ඇත්තේ ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් නමුත් ප්‍රජා ජල සමිතිය මගින් අදාළ බිල්පත් නොගෙවීම නිසා ජලය මාස ගණනාවක සිට මණ්ඩලය මගින් අත්හිටුවා ඇත
පවුල් හාරසීයකට පමණ ජල ව්‍යාපෘතිය මගින් ජලය ලබා ගැනීම සිදු කරයි මේ නිසා තමන් අපහසුතාවයට පත්වී ඇති බව සඳහන් කරමින් ප්‍රදේශවාසීන් විරෝධතාවය නියැළුන අතර ඔවුන් අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මූලික අවශ්‍යතාවයක් වන ජලය තමන්ට සැපයීමට කටයුතු කරන ලෙසයි

දැනට මාස හයක පමණ සිට ප්‍රදේශවාසීන්ට ජලය නොමැති වීම නිසා ඔහු දැඩි දුෂ්කරතාවයට පත් වී ඇති බවයි ප්‍රකාශ කරන්නේ බිල්පත් ගෙවා ඇතත් අදාළ ප්‍රජා ජල සමිතිය මගින් බිල් පත් නොවීම නිසා ජල මණ්ඩලය මගින් ජලය විසන්ධි කර තිබෙනවා ලක්ෂ විස්සක් පමණ මුදලක් ගෙවීමට ඇති බවට සඳහන් වන අතර එතෙක් ජල මණ්ඩලය නිසි පියවරක් නොගත්තේ ඇයි යන්න ද ජනතාව ප්‍රශ්න කරනවා ඒ නිසා මේ නිසා ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ පාරිභෝගිකයින්ගෙන් කෙලින්ම මුදලක් ලබාගෙන ජලය ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙසයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *