ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානීයා ඉල්ලා අස්වෙයි

ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානීයා ඉල්ලා අස්වෙයි

ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස් මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇත.

සෞඛ්‍ය හේතුවක් මත තමන් ධුරයෙන් ඉවත්වන බව ඔහු සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියෙහි සඳහන් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එසේම මෙම මස පළමුවනදා සිට ඔහු ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්ව ඇති බව ද වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *