දොඩන්දූව, කුමාරකන්ද කුමාර විහාරස්ථානයේ ඉදිකරන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ සර්වඥ ධාතු තැන්පත් කිරීම සුභ මොහොතින්

දොඩන්දූව, කුමාරකන්ද කුමාර විහාරස්ථානයේ
ඉදිකරන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ සර්වඥ
ධාතු තැන්පත් කිරීම සුභ මොහොතින්

ජයකාන්ත ලියනගේ – බළපිටිය

දොඩන්දූව, කුමාරකන්ද ඓතිහාසික කුමාර විහාරස්ථානයේ
අභිනවයෙන් ඉදිකරන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ සර්වඥ
ධාතු තැන්පත් කිරීම විහාරාධිපති ගන්තලාවේ ගුණානන්ද
නාහිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වනේ ඊයේ (18) වෙසක් පුර
පසලොස්වක පොහෝ දින සිදු කෙරුණි.
පොහෝ දින පෙ.ව 9.15 ට යෙදුන සුභ මොහොතින් සර්වඥ
ධාතූන් තැන්පත් කිරීම සිදුකරන ලද අතර මීට සමගාමීම
බුදුන් වහන්සේ ශ්‍රී මුඛයෙන් දේශණා කරන ලද ධර්ම
පාඨයන් ලියන ලද ස්වර්ණමය පත්ඉරු සහ තඹ පත්ඉරු
විශාල ප්‍රමාණයක් බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ තැන්පත්
කිරීමද මෙදින සිදු කෙරුණි.
උසින් අඩි 45 ක් වන මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ඉදිකිරීම
සදහා වැය කිරීමට ඇස්තමේන්තුගත මුදල රුපියල් ලක්ෂ
60 කි. බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ ඉදිකිරීම් මේ වසර අවසන්
වීමට පෙර නිම කිරීමටද විහාරාධිපති ගන්තලාවේ
ගුණානන්ද නාහිමියන් සැලසුම් කර තිබේ.
විහාරාධිපති ගන්තලාවේ ගුණානන්ද නාහිමියන් විසින් බුද්ධ
ප්‍රතිමා වහන්සේගේ සර්වඥ ධාතූන් හා ධර්ම පාඨයන්
ලියන ලද ස්වර්ණමය සහ තඹ පත්ඉරු තැන්පත් කරන ලද
අයුරු සහ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ උත්සවයේ අවස්ථාවන්
ඉහත ඡායාරූප වල දැක්වේ.

මෙදින දවස පුරා දාන මාන, ශීල භාවනා හා ධර්ම සාකච්ඡා
ඇතුළු බෞද්ධ ආගමික වැඩසටහන් රැසක් පැවැත්විණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *