මිනුවන්ගොඩ ගැටුමට අදාලව මදු මාධව පොලීසියට කැදවයි

සිද්ධිය සිදුවන අවස්ථාවේ එම ස්ථානයේ රැදී සිටීම සම්බන්ධව

මිනුවන්ගොඩ නගරයේ සහ ගොල්ලොළුව සහ අවට ප්‍රදේශවල මුස්ලිම් ව්‍යාපාරික ස්ථාන ඉලක්ක කරගනිමින් පසුගිය 13 වන දින සිදුකල පහරදීම සම්බන්ධව එදින සිද්ධිය සිදුවන අවස්ථාවේ එම ස්ථානයේ රැදී සිටීම සම්බන්ධව පිවිතුරු හෙල උරුමයේ නියෝජ්‍ය නායක මධුමාදව අරවින්ද මහතා මිනුවන්ගොඩ පොලිසිය විසින් කැදවා ඇත. ඔහු එම ස්ථානයේ සිට පාගමනින් මිනුවන්ගොඩ පාලම පසු කරමින් පාගමනින් යන අවස්ථාවේ එය ජංගම දුරකථනයක සටහන් වී ඇත මේ දිනවල සමාජ මධයේ එම දර්ශන පලවී ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *