මෙරට පළමු මඩේ පවත්වන අවුරුදු උලෙළ මෙවරත් මිරිගමදි–විඩියෝ ඇත–

මෙරට පළමු මඩේ පවත්වන අවුරුදු උලෙළ මෙවරත් මිරිගමදි–විඩියෝ ඇත–

අපගේ සංස්කෘතිය හා බැදි පවතින්නේ කෘෂිකර්මාන්තයයි නමුත් අද කමයෙන් තරැණ පරපුර කෘෂිකර්මාන්තයෙන් ඉවත් වෙමින් පවති එකල පවුල්වල සැම සාමාජිකයෙක්ම වි වගාවට දායකත්වය ලබා දුන් අතර අවුරැදු සමයේ අලුත් සහලෙන් අහාර පිස ගැනිම සිදුවිය’
ඉන් අනතුරැව ඔවුන්ගේ පලමු රාජකාරිය වුයේ කුඹුරට බැසිමයි

නමුත් දැන් බොහෝ ජනතාව මඩට බැසිම ප්‍රතික්ශේප කලේය මෙි පිලිබදව මිරිගම ඉඔුලන්වල සමාජ කියාකරයෙකු වන ප්‍රදේශයේ තරැණයෙකු වන නාමරත්න පතිරණ මහතා ඇතුලු තරැණයන් කල්පනා කරන්නට විය ඔවුන් අමුතු දෙයක් කලේය
වසරේ එක් දිනකට හෝ මිරිගම ඉඔුලන්වල ජනතාව මඩට බැස්සවිය’ ඒ වෙනුවෙන් මඩ මිතුරො නමින් සංවිඩානයක්ද පිහිට විය

ඔවුන් කුඹුරේ මඩෙි අවුරැදු උලෙළ සංවිධානය කලේය එය මෙරට පළමු මඩෙි පවත්වන අවුරැදු උලෙළයි දැන් මෙවර පැවත්වුයේ හත් වන වරටයි මෙය ආදර්ශයට ගෙන දැන්නමි ලංකාවෙි මඩෙි අවුරැදු උලෙළවල් කිහිපයක් පවත්වනු ලබනවා

බලමු අපි දැන් මඩෙි අවුරැදු උලෙළ—–

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *