හිටපු ඇමති පාඨලී අමාත්‍යංශයේ රාජකාරී කරයි

මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යංශය

මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යවරයාව සිටි පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අද (2) එම අමාත්‍යාංශයට ගොස් රාජකාරී කටයුතුවල නිරත වී ඇති බව වාර්තා වේ.නව අගමැතිවරයෙකු පත්කර තිබියෙදී නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දෙන මේ කාලසීමාවේ අමත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා තම අමාත්‍යංශයේ සුහුරුපායේ 18 වැනි මහලේ පිහිටි සිය රාජකාරී කිරීම සහ එහි ඡායාරූප කිහිපයක් ඔහු විසින් සිය මුහුණු පොතේ සටහන් කර තිබුණි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *