එජාපයත් විශේෂ සාකච්ඡාවක් කැඳවයි – මුස්ලිම් කොංග්‍රසයත් සාකච්ඡාවට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *