එකතු විමට කැමති නැති බව පොහොටිටුවෙි හිටපු පලාත් පාලන නියෝජිතයෝ බැසිල් රාජපක්ෂ ඉදිරියේ පවසයි

එකතු විමට කැමති නැති බව    පොහොටිටුවෙි හිටපු පලාත් පාලන නියෝජිතයෝ බැසිල් රාජපක්ෂ ඉදිරියේ පවසයි

ගමපහ අධිකරනයේ පැවති නඩුවකින් පසු මාධ්‍යවෙිදින් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතගෙන් ඒකාබදධ විපක්ෂය හා ශ්‍රී.ල’නි’ප එක්ව මැතිවරණයට එක්ව  මුහණ දෙනවාද යයි විමසු විට අසළ සිටි හිටපු පලාත් පාලන නියෝජිතයෝ සදහන් කලේ එක්ව කටයුතු නොකරන බවයිි
විඩියෝ ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *