පුංචි ඡන්දයේ ගැසට් එක සංශෝධනය කරයි.

පළාත් පාලන ආයතන සඳහා සභික සංඛ්‍යාව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් නිකුත් වූ ගැසට් නිවේදනයට සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව කැෆේ සංවිධානය පවසනවා.

මුද්‍රණ  දෝෂයක් හේතුවෙන් අදාළ සංශෝධනය සිදුකර ඇති අතර එම සංශෝධන ඇතුළත් කරමින් නව ගැසට් පත්‍රයක් රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති බවයි  කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා පවසන්නේ

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය විසින් පසුගිය නොවැම්බර් මස දෙවන දින අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් 1987 අංක 15 දරණ ප්‍රදේශීය සභා පනතට අනුව පළාත් පාලන ආයතන සඳහා වන සභික සංඛ්‍යාව ප්‍රකාශයට පත් කල අතර එහි හාරිස්පත්තුව ප්‍රදේශීය සභාව සඳහා තෝරාපත් කරගත යුතු සභික  සංඛ්‍යාව 20ක් ලෙස සටහන් වුවද එය 22ක් විය යුතු බවත්  ප්‍රදේශීය සභාවේ සභික සංඛ්‍යාව පළමු ගැසට් පත්‍රයේ 20ක් ලෙස සටහන්ව ඇති අතර එය මුද්‍රණ දෝෂයක් බැවින් එම සංඛ්‍යාව ද 22 ක් විය යුතු බත්ව නව සංශෝධනය මගින් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *