ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශාලාවකට මුල්ගල

 

මෙම ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ල සේවා පියසක් බවට පත්කිරීමට තමා යෝජනා කළ බව අමත්‍යවරයා පැවසීය. 

මහ ඉදුරුව ගල්කන්ද විහාරස්ථානය හෙවත් ගල්ගොඩගම්මැද්ද විහාරස්ථානය අසළ අභිනවයෙන් ඉදිකිරීමට යෝජිත ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ල සදහා සුභමොහොතින් මුල්ගල තැබීම ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා සුදුකෙරුනි .

එම අවස්ථාවට මහා සන්ඝරත්නය, දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ජයසිරි නානයක්කර මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්වූහ. මෙම ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ල සේවා පියසක් බවට පත්කිරීමට තමා යෝජනා කළ බවත් ඒ සදහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබදීමට අවශ්‍ය කටයුතු ඉදිරියේදී සිදුකර දෙන බවත් මෙහිදී අමත්‍යවරයා පැවසීය. මෙමගින් ග්‍රාම නිළධාරි, ආර්ථික සංවර්ධන නිළධාරින් ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර නිළධාරින් සදහා සේවයක් මැනවින් ඉටුකිරීමට හැකි බට ජනතාවගේ අදහසවිය.

ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශාලාවකට මුල්ගල
ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශාලාවකට මුල්ගල

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *