වීදේශ රටක නිෂ්පාදිත ජීව අත්බෝම්බයක් සමඟ පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට – වත්තල

2017.08.09 වන දින අළුයම 08.30ට පමණ වත්තල

පොලිස් වසමේ කරුණාගම කනත්ත අසල දී වත්තල පොලිස් නිධාරින්ට ල ද තොරතුරක් මත යතුරුපැදියක් පරික්ෂා කිරීමේදී අංක MJN 004 දරණ විදේස රටක නිෂ්පාදනය කරන ලද ජීව අත්දබෝම්බයක් ශා ගංජා ග්‍රෑම් 4යි මිලිග්‍රෑම් 400ක් සමඟ සෑකකරුවකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
සැකකරු අවුරුදු 27 ක වත්තල පදිංචිකරුවකු වන අතර 2017.08.10 වන දින සැකකරු වත්තල ආධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. වත්තල පොලීසිය වැඩිදුර විමර්ශන කරනු ලැබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *