2017 දෙවන කාර්තුව අවසානයේ රජයේ සමස්ත ණය රුපියල් බිලියන 10,163.9 ක්

2017 දෙවන කාර්තුව අවසානයේ දී මධ්‍යම රජයේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 10,163.9 ක් ලෙසින් වාර්තා වනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුවයි.

එසේ වාර්තා වන්නේ  රුපියල් බිලියන 5,666.5 ක් වූ  දේශීය ණය සහ රුපියල් බිලියන 4,497.4 ක්වූ විදේශීය ණය සමඟ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය ලෙසයි.

2016 වසර අවසානයේ දී රජයේ මුළු ණය ප්‍රමාණය වුයේ  රුපියල් බිලියන 9,387.3 කි.   2017 මුල් මාස 06 තුළ දී  මෙම ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 776.6 ක් හෙවත් 8.27% කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *