මිනී පෙට්ටි 180 පිච්චුවා තමයි ඊට වඩා අහන්න එපා

ඔව් පිච්චුවා තමයි මිනී පෙට්ටි 180 ක් එතනින් එහා මම කතා කරන්නේ නැහැ අපි රජයට උදව් කළා රජය අපට උදව් කළා ඔබලා දන්නවාද අපි පසුගිය දින කිහිපය තුල මිනී 39 ක් වැළලුවා 20 වන ව්යිවස්තා සංශෝධනයේදී 3/2 ඡන්ද ප්‍රමාණය වෙනුවෙන් එයට පක්ෂව පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දය දුන් සමගි ජනබල වේගයේ මුස්ලිම් කොංග්‍රසය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රී නසාර් අහමඩ් මහතා මුස්ලිම් ප්‍රජාව සමග අද පවතී උත්සවයකදී මේ බව සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *