ඉන්දියන් සමාගමේ ඉන්ධන මිළ ඉහළට

ඩීසල් 5 කින් පෙට්‍රල් 9 කින්

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමේ ඉන්ධන අලවිසැල් වල ඩීසල් ලීටරයකින් රු 5 ක් සහ
පෙට්‍රල් ලීටරයකින් රු 9 ක් ලෙස මිළ ඉහල දැමීමට තීරණය කර ඇත.මේ අනුව අද සිට ඉහත මිළ ගණන් යටතේ IOC ඉන්ධන අලවි සැල්
මගින් ඉන්ධන අලවි කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *