හබරාදුවේ සංචාරක හෝටල් හිමියන්ට දඩ

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණවරුන්ගේ හදිසි වැටලීම්

වාර්තාව යක්කලමුල්ලේ දමිත් සදරුවන්

හබරාදුව උණවටුන දක්වා සංචාරක කලාපයේ වැරදි කරනු ලැබූ සංචාරක හෝටල් මිහියන්ට හා කෑම කඩ හිමිකරුවන්ට රුපියල් 252000ක දඩ ගාල්ල හබරාදුව සිට උණවටුන ප්‍රදේශ දක්වා හබරාදුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණවරුන්ගේ හදිසි වැටලීම් ඒකකට එක්ව පසුගිය දින හබරාදුව සිට උණවටුන ප්‍රදේශය දක්වා පවත්වාගෙන යනු ලබන සංචාරක හෝටල් හා කෑම කඩ 29ක් පමණ පරීක්ෂා කර වැරදි ක්‍රියා සිදු කර තිබූ සංචාරක හෝටල් හිමියන් හා කෑම කඩ හිමියන් 14 දෙනෙකුට විරුද්ධව ගාල්ල අධිකරනයේ නඩු පවරා (14) දින එම සංචාරක හෝටල් හිමියන් හා කෑම කඩ හිමියන් සදහා දෙලක්ෂපනස් දෙදාහක දඩ මුදලක් අය කරගෙන ඇත

මෙම සංචාරක හෝටල් හිමියන් හා කෑම කඩ හිමියන් කර ඇති වැරදි වන්නේ මෙම වෙළදසැල් හිමියන් සිදු කරන ලද වැරදි වන්නේ කල්ඉකුත් වූ බිස්කට් වර්ග විකිණීම භාණ්ඩ වන ලේබල් නිසි පරිදි නොමැතී වීම කල් ඉකුත් වූ බීම වර්ග විකිණීම තැලූනු ටින් මාළු විකිණීම කල් ඉකුත් වූ බිස්කට් පැකට් විකිණීමට තැබීම අයිස්ක්‍රිම් සහ මස් එකම ශීතකරනයක ගබඩා කර තිබීම සෞඛ්‍ය අනාරක්ෂිත වන ලෙස පිසූ ආහාර තැබීම වැනි වැරදිය එම වැරදි සම්බන්ධයෙන්ට විරුද්ධව ගාල්ල අධිකරණයේ නඩු පවරා තිබින මෙම මෙහෙයුම සදහා හබරාදුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළදාරී සුන්දර මුදලිගේ මහතා ඇතුළු මහජන සෞඛ්‍ය නිළදාරීන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිළදාරීන් වීරවර්න මහතා ඇතුළු මහජන සෞඛය නිළදාරීන් සම්බන්ධ වී ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *