ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය නාය යාමේ අවධානම සහිතයි

ජාතික ගොඩනැගිනි පර්යේෂණ ආයතනය

වාර්තාව යක්කලමුල්ලේ දමිත් සදරුවන්

ගාල්ල පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ දහයක පමණ නාය යාමේ අවදානවට ලක් වී ඇති බව ජාතික ගොඩනැගිනි පර්යේෂණ ආයතනය පවසයි මෙසේ නායයාමේ අවදානයක් ලක් වී ඇති ප්‍රාදේශීය බල ප්‍රදේශ වන්නේ තවලම නෙළුව නියාගම ඇල්පිටිය ඉමදුව යක්කලමුල්ල බද්දේගම ගාල්ල යන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල බල ප්‍රදේශ වල පිහිටි ස්ථානය
දැනට මෙසේ බව ජාතික ගොඩනැගිනි පර්යේෂණ ආයතනය විසින් නාය යාමේ තර්ජනයට ලක් වී ඇති ප්‍රදේශ වල යම් කිසි ඉදිකිරීමක් හෝ සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු කරන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ජාතික ගොඩනැගිනි පර්යේෂණ ආයතනයේ අනුමැතිය ලබ ගත යුතු බව ආපදා කළමණාකරණ අමාත්‍යංශය මෙම සියළු රාජ්‍ය ආයතන වෙත දැනුම් දී ඇත

මෙම නායයාමේ තර්ජනයට ලක් වී ඇති ප්‍රදේශ වන මංමාවත් සංවර්ධනය කෘෂීවාරි කටයුතු වලදී වැලි ගොඩ දැමීම් පස් කැපීම් වැනි අවස්ථා වලදී එම කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මෙසේ ජාතික ගොඩනැගිනි පර්යේෂණ ආයතනයේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය
මෙම තත්වය සම්බන්ධයෙව් අදහස් දැක්වූ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ ගාලූ දිස්ත්‍රික් නිළදාරී බන්දුපාල මහතා
දැනට අපි මේ මේ විදියට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල බලප්‍රදේශ 10ක ආපදා අනතුරු වලට ලක් විය හැකි ස්ථාන හදුනාගෙන එම ස්ථාන වල ගොඩනැගිනි හා සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීමේ දී එම ස්ථාන පිළිබදව පරීක්ෂා කිරීමට ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේශන ආයතනය නව වැඩපිළිවෙලක් හදලා තියෙනවා

මේ වගේ ආපදාවට ලක් වූ ස්ථාන පහුගිය කාලේ අපි බලන්න ගියහම බොහෝ විට දකින්න ලැඛෙන දෙයක් තමයි බොහෝ මිනිස්සු පස් කණ්ඩි ආසන්නනේ ගෙවල් හදනා තියෙනවා ඒ වගේම විශාල ගල් කදු උඩ තියාගෙන පහළ ගෙවල් හදා ගෙන තියෙනවා අනතුරක් වුනාම රජයට බණිනවා මේ ක්‍රමය ඉදිරියේදී හරි වෙනස් කරලා හදිසි ආපදා වලදී සිදු වන අනතුරු අවම කර ගන්න තමයි මේ නව වැඩපිළිවෙල අපි හදුන්වා දීලා තියෙන්නේ ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශ වන ග්‍රාම නිළදාරීන් තමයි එම ප්‍රදේශවල ඇත්ත තොරතුරු දන්නේ ඒක නිසා එම නිළදාරීනුත් අපි දැනුවත් කරන්නේ මේ වගේ අපේ රටේ සිදු වන ආපදා අනතුරු අඩු කර ගන්න උදව් කරන්න කියලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *