මහනුවර සිද්ධිය සොයාබැලීමට කමිටුවක්

අවසන් කමිටු වාර්තාව ජනාධිපති තුමාට

පසුගිය සතියේ මහනුවර දිස්ත්‍රීක්කය තුළ ඇතිවූ ජාතිවාදී නොසන්සුන් තාවය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පැවැත් වීම සදහා විශ්‍රාමික විනිසුරුවරුන් තිදෙනේකුන් සමන්විත කමිටුවක් ජනපති විසින් පත්කර ඇත. මෙමෙ කමිටුව එන සතියේ සිට මහනුවර ප්‍රදේශයට ගොස් අදාල සියලු කාරණා සොයාබැලීම  සහ විමර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව අවසන් කමිටු වාර්තාව ජනාධිපති තුමාට භාරදීමට නියමිතය .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *