ඒකාබද්ධය පාර්ලිමේන්තුවේ නිල විපක්‍ෂයේ අයිතිය ඉල්ලයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *