අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ වියදම් කැපීමේ යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 123 ක්

විවාදයෙන් අනතුරුව ඡන්දය

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ වියදම් කපහරීමේ යෝජනාව අද පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භයේදී මන්ත්‍රී රවිකරුනානයක මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී ඒ සම්බන්ධ විවාදයෙන් අනතුරුව මී ට සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්ද 123 කින් සම්මත වන ලදී .මෙම යෝජනාවට පක්ෂව UNF ,TNA ,JVP මන්ත්‍රීවරුන් ඡන්දය ලබා දී ඇත විරුද්ධව ඡන්ද කිසිවක් ලැබී නොමැති අතර අද දින ආණ්ඩු පක්ෂය පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කරන ලදී .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *