” හොරු 10 ක් පල් හොරු 01 පල් හොරු 10 ක් කම්බ හොරු 01 ” – පා.ම. ඩලස් ගෙන් නව සූත‍්‍රයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *