හෙට්ටියාවත්ත මංසන්දියේ සිට ඉබ්බගේවත්ත දක්වා වාහන ගමනාගමනය සිමා කෙරේ.

හෙට්ටියාවත්ත මංසන්දියේ සිට ඉබ්බගේවත්ත දක්වා වාහන ගමනාගමනය සිමා කරන බව රථවාහන පොලිසිය සඳහන් කරනවා. ඒ හෙට්ටියාවත්ත මංසන්දියේ සිට ඉබ්බගේවත්ත දක්වා මාර්ගයේ ජාල නල එලීමේ කටයුත්තක්  හේතුවෙන්.

ඒ අනුව හෙට රාත්‍රී 9.00 සිට 30 වනදා උදෑසන දක්වා එම මාර්ගයේ  වාහන ගමනාගමනය සිමා කරන බැවින් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස පොලිසිය දන්වා සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *