හැඳුනුම්පත SMART Card එකක් වෙයි.

පුද්ගලයින් ලියාංපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නව ජාතික හැඳුනුම්පත නවීන තාක්ෂණයෙන් SMART Card  එකක් ලෙස අද පෙරවරුවේ එළිදක්වා තිබෙනවා..

ඒ අභ්‍යන්තර කටයුතු වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය එස්.බී.නාවින්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

නම, උපන් ස්ථානය, ලිපිනය හා ස්ත්‍රී/පුරුෂභාවය යන තොරතුරු භාෂාත්‍රයෙන්ම මුද්‍රිතව දක්වා ඇති අතර හැඳුනුම්පත්ලාභියාගේ අත්සන ද ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

අංක 12කින් සමන් විත මෙම නව හැඳුනුම්පත ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ(ICAO) ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඡායාරූපයකින් සහ යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කියවිය හැකි Barcode එකකින්ද යුක්තයි.

අද දිනයේ  (27 )සිට දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කරන ඉල්ලුම්පත් සඳහා නව හැඳුනුම්පත ලබා ගත හැකි අතර පැරණි හැදුනුම් පත අවලංගු කර නොමැති බවද දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරියෙක් සන්ධාන කළා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *