හැටන් ප්‍රධාන ලංගම බස් නැවතුම් පල දැඩි ලෙස අබලන්

 

 

 

හැටන් ලංගම ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පල මේ වන විට දැඩි ලෙස අබලන් තත්වයේ පැවතිමත් සමග බස් මගින් මෙන්ම බස් රථ රියදුරන්ද දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

දැයට වසර කිපයක සිටම මෙසේ බස් නැවතුම් පල අබලන් තත්වයේ පවතින අතර මේ වන විට එම බස් රථ නැවතුම් පල භුමිය තුල මිරිදිය මත්ස්යත පොකුනු ඇතිකිරිමේ හැකියාවක්ද පවති.මෙම තත්වයේ   විටින් විට මාධ්‍ය තුලින්ද පෙන්වා දි තිබුනද මේ වන තෙක් මෙම බස් රථ නැවතුම් පල නවිකරනය කිරිමට අදාල බලධාරින් පියවර නොමැති විම කනගාටුවට කරුනක් .මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ බස් මගින් පවසනුයේ මෙම බස් රථ නැවතුම් පල භුමියේ මෙසේ විශාල වලවල් පැවතිමතත් සමග එම වලවල්වල මඩ ජලය රැදිමෙන් සමහර අවස්ථාවලදි බස් රථ ධාවනය කරවන විට තමන්ට නොමිලේ මඩ වතුර නැමේ අවස්ථාවන්ද ලැබෙන බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වන බවත්ය.මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන බස් රථ රියදුරන් පවසනුයේ  බස් රථ ධාවනය කරවිමේදි තමන්ද දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වන බවත්ය.මෙම බස් රථපල භුමියේ පවතින වලවල්වල නිරන්තරයෙන් ජලය රැදි පවතින බවත් සමහර අවස්ථාවලදි බස් රථ ධාවනය කරවන විටදි බස් රථවල රෝද මෙම වලවල්වලට වැටිමෙන් එහි පවතින මඩ වතුර මගින්ගේ ඇගට ඉසිමෙන් එම මගින් තමන්ට පමනක් නොව තම මවුවරුන්ද සිහිකර බැනිම සිදු කරන බවත්ය.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *