හබරාදූව ආසනයේ උදා ගම්මාන සඳහා මුල්ගල් තබයි

ගම්මාන තුනක් සකස්කර වැඩ ආරම්භ කර තිබේ

සටහන හා ඡායාරූප සුනෙත් ගාල්ලගේ ගාල්ල

2018 ඔක්තෝබර් 7 වැනි ඉරිදා හබරාදූව මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ  අහංගම මීගහගොඩ හා  කහවතුගොඩ දී නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යංශයේ ප්‍රතිපාදන යටතේ,  එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියොජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ  ගේ උදාගම් වැඩපිළිවෙළ යටතේ නව උදාකල ගම්මාන දෙකකට මුල්ගල් තැබීම සිදුකෙරිණි. මේමගින්  පවුල් 64 කට රු.ලක්ෂ 300 ක පමණ ප්‍රතිලාභ සැලසෙන බව, හබරාදුව එජාප හබරාදුව ආසන සංවිධායක නිතිඥ ශාස්ත්‍රාචාර්ය තාරක නානායක්කාර මහතා පවසයි. මෙයට අමතරව, පණුගල්ගොඩ,දික්කුඹුර,කොටිගල ආදි ගම්මානවල ද මේ ආකාරයේ ගම්මාන තුනක් සකස්කර වැඩ ආරම්භ කර තිබේ. එම ගම්මානවල ඉදිකරන  නිවාස ප්‍රමාණය සියයකට (100)ආසන්නවේ.

මේ ඡායාරුප වලින් දැක්වෙන්නේ අහංගම මීගහගොඩ හා  කහවතුගොඩ  නිවාස ඉදිකරන්නට  වැඩකටයුතු ආරම්භ කළ ආකාරයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *